Cassà any  1578: privilegi reial a favor de la universitat de  Cassà – La insaculació

El dia 9 de desembre de 1578, es el dia en que l’escrivania reial redacta el privilegi d’atorgar a la Universitat (Poble) de Cassà, la facultat d’elecció dels  seus representants públics mitjançant el sistema de la Insaculació. Aquest sistema va ser utilitzat a Cassà des de 1579  fins el 1716 al començarà a aplicar-se el Decret de Nova Planta. Aquest procediment ens queda totalment detallat en l’acta notarial que es redacta el dia 6 de gener de 1688, el Notari Ignasi Xiberta i en síntesis diu el següent: “En el dia de la festa de l’Epifania, el 6 de gener de 1688, al so i el repic de campanes  es convoca als cassanencs a la Plaça Petita per la nova elecció per extracció dels Jurats i Oficials de la Universitat de Cassà (actuals regidors de l’ajuntament)”. Es trien 27 regidors, 9 representants per cada una de les tres classes socials, Braç Major, Mitjà i Menor, pel procediment d’insaculació (que consistia en el sintema de extracció de rodolins). Els rodolins eren com unes boles de cera (com una gla foradada)  que permetien col·locar un petit pergamí en el seu interior amb el nom de la persona a triar. Sobre una taula es col·locava un atuell amb aigua; a dins 15 rodolins amb els seus pergamins que flotaven en el aigua i tot  tapat amb un drap de lli; un nen menor de 9 anys, després de fer la senyal de la creu, extreia 9 rodolins que eren els elegits; es repetia l’operació per cada Braç  i ja teníem els 27 regidors. La renovació de regidors era anual. Per l’elecció de Batlle, el procés era cada tres anys i es feia el dia 17 de gener, uns dies abans de Carnestoltes. Amb el mateix sistema de repic de campanes i assistència en ple de tots els Oficials de la Universitat de Cassà, juntament amb el Batlle sortint, a la Plaça Petita, es muntava la taula, el recipient amb aigua i es feia servir la Bossa de Batlle. Hi havia 15 rodolins amb els seus corresponents pergamins; l’infant de menys de 9 anys, després de fer la senyal de la creu, extreia  3 rodolins. Aquesta terna era comunicada al Cap de Vegueria de Girona i aquest ho tramitava a Capitania General de Barcelona que n’escollia un; el nomenament era rectificat per el Rei i es feia efectiu el dia de Carnestoltes. La Universitat de Cassà de la Selva la formaven: 3 Jurats, 6 Consellers, 3 Termeners, 3 Auditors de Comptes, 12 Consellers Generals, i 1 Batlle. En total, 28 persones. Tal com s’ha dit, els Consellers es renovaven  anualment i el Batlle, cada tres anys. El Batlle, amb els seus béns, juntament amb els dels seus avaladors responien del bon govern de la Universitat de la vila.

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights