Cassà any 1485.  9 pagesos de Cassà condemnats a mort per la sentència arbitral de Guadalupe .

El 15 de juny de 1485 el Rei Ferran II el Catòlic signa al monestir de Guadalupe, Cáceres, un document conegut con la Sentència Arbitral de Guadalupe; aquest document es important perquè marca l’inici del final del sistema feudal a la Catalunya Vella. En què afecta aquesta sentencia a Cassà? El document  és molt extens i al final, en l’article núm. 19 relaciona 62 homes sentenciats a mort; 9 són de Cassà: Pasqual de Llebres 3 germans Vilallonga Gerard Creixell i el seu germà Martirià Lorrenç Pere Pedres Joan Miquel   Tot això és una conseqüència de les dues guerres de remença, la primera fou de 1455 a 1472 i la segona, de 1474 a 1485. Ja el 12 de novembre de 1448 a l’església de Cassà hi ha una reunió de pagesos per recollir diners per al rescat de la remença i els mals usos. No hem d’entendre aquests dos conflictes en el sentit literal d’una guerra; en molts casos eren moviments molt locals i pròxims a la guerrilla. La primera -de 1455- també queda barrejada amb  la guerra civil catalana del Rei contra la Diputació General de Catalunya (1462 a 1472); la segona, de 1474, és la més correctament dita de remences amb la revindicació per part de la pagesia del final de unes situacions feudals a la Catalunya Vella: GIRONA, VIC, BARCELONA, ELNA i URGELL El mals usos eren: l’ARSIA, la FIRMA DE SPOLI, l’INTESTIA, l’ EXORCHIA i la  REMENÇA. Tot això coexistia  amb altres obligacions com la TOSCA, els TERÇOS, el LLUISMES, els FERISCOPIS i altres. Tres anys mes tard  de la Sentència Arbitral el 1488 els 80 llocs de remença que consten a Cassà, després de moltes discussions, s’adhereixen a les condicions de Guadalupe. No consta que cap del 9 sentenciats fossin executats per lo qual cal pensar que havien estat perdonats. Nota.- En els segles XIII i XIV a Cassà coexistien 17 senyories diferents i el mateix pagès podia tenir obligacions amb diversos senyors. Al nostre territori la majoria de senyories eren eclesiàstiques, altre cosa era el delma a la Pabordia de Setembre-Octubre de la Seu de Girona. Hi ara ens queixem de la Agencia Tributaria, Xaloc i el Impostos i Taxes d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Generalitat, Estat Central…!

Feu un comentari

Verified by MonsterInsights